การสำรวจทัศนคติและปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงาน ของบัณฑิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ ปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์

        เพื่อทำการสำรวจทัศนคติและปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงานของบัณฑิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อประโยชน์เชิงนโยบายเท่านั้น

สำรวจโดย

        สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาในการทำแบบสอบถาม

        ประมาณ 10 – 15 นาที

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

เว็บไซต์ : www.survey.hrdo.org

โทรศัพท์ : +66 (0) 2591-4676

โทรสาร : +66 (0) 2590-2385

ออกจากระบบ